AVISO LEGAL

As condicións de acceso e uso de Xornal de Bueu rixense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o lector e colaborador a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.

Por iso, queda prohibido realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, calquera tipo de dano ós sistemas desta web ou a terceiros, así como realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Xornal de Bueu por parte dos usuarios que accedan ao mesmo. O acceso ao sitio web de Xornal de Bueu implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade. O usuario comprometese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Xornal de Bueu non conleva a obligatoriedade de inscrición do usuario, agás se este usuario desexa utilizar ou introducir datos na base de datos de artigos existentes en www.xornaldebueu.com , como por exemplo ao comentar. Neste caso será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico. Esta subscrición rexirase polas condicións xerais específicas.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web rixense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Xornal de Bueu prohíbe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquers medio calquera tipo de dano ós sistemas de Xornal de Bueu ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Xornal de Bueu poderá interrumpir en calquer momento o acceso o seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais – ver cláusula quinta – .

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- Xornal de Bueu utilizando fontes internas e externas, entre elas as procedentes do medio Galicia Confidencial co que ten un acordo de colaboración, de tal modo que Xornal de Bueu únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, Xornal de Bueu ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a novas de outros sitios dos que non é titular Xornal de Bueu . Xornal de Bueu en ningún caso será responsable dos hiperenlaces que o usuario desexe establecer no seu sitio web ao sitio web de Xornal de Bueu Non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe contidos así introducidos e Xornal de Bueu non garante o correcto funcionamento de todos estos links ou hiperenlaces das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- Xornal de Bueu reservase o dereito a modificar en calquer momento os contenidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Xornal de Bueu informa que o sitio web www.xornaldebueu.com contenidos propios, a programación e o deseño do sitio web atopase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación destes elementos. Xornal de Bueu utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e o usuario que utilice estes elementos debe respetar a licencia dos hiperenlaces e artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas podrá solicitar en calquer momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.- NULIDADE

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Xornal de Bueu poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos agás recoñecemento expreso por parte de Xornal de Bueu